Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.
Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.
Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
Garantier och service

Privat Policy

”När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.”
Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,

om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss

om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Betalning via Payson

Paysons Allmänna villkor
Payson AB, org. nr 556646-2858 (“Payson”), tillhandahåller en tjänst för förmedling av betalning vid handel med varor, tjänster och andra nyttigheter via handelsplatser på Internet (“Tjänsten”). Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Payson (“Medlem”) kan genom Tjänsten göra betalningar till annan Payson medlem. Medlemmar kan både agera köpare och säljare i Tjänsten. Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) skall tillämpas vid Medlemmens nyttjande av Tjänsten.
1. Definitioner
I dessa Villkor används följande definierade termer i nedan angivna betydelser.
Tjänsten – Förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för att förenkla handeln mellan två privatpersoner eller juridiska personer.
Debitering – Av Medlem godkänd överföring av medel från Medlems Paysonkonto till annan Medlems Paysonkonto.
Paysonkonto – Ett elektroniskt kontantfack där Medlems fordran på Payson noteras. Paysonkontot finns registrerat på en central server hos Payson. Ett belopp motsvarande saldot på Medlemmens Paysonkonto hålls för Medlems räkning avskilt från Paysons medel, på klientmedelskonto i bank, enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel.
Medlem – Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Payson.
2. Anslutning till Tjänsten
Medlem ansluter sig till Tjänsten genom att acceptera Villkoren och registrera ett Paysonkonto enligt Paysons vid var tid gällande rutiner och villkor. Förutom vad som anges i dessa Villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla för Tjänsten. Medlemmen förbinder sig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av Tjänsten samt hålla sig uppdaterad om och iaktta förändringar i dessa. Brott mot särskilda villkor och bestämmelser för Tjänsten skall även anses utgöra brott mot dessa Villkor. Payson tillåter inte betalningar beträffande olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot Paysons från var tid gällande policy. För det fall att Medlem använder sig av Payson för att betala eller ta emot betalning för denna typ av varor/tjänster är detta att anse som brott mot dessa Villkor.
3. Betalning genom Tjänsten
3.1 Avtal om köp ingås mellan två Medlemmar som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation.
3.2 Debitering av Medlems Paysonkonto utförs när Medlemmen godkänt Debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt på Paysonkontot. Medlemmen godkänner Debitering genom att ange korrekt användarnamn (mailadress) och lösenord.
3.3 Medlemmen kan godkänna Debitering av sitt Paysonkonto antingen för att genomföra ett köp eller för att låta en försäljning gå åter. Medlem som, i egenskap av köpare, önskar återföring av en Debitering från säljaren skall framställa sådan begäran till säljaren. Säljaren genomför återbetalning till köparens Paysonkonto när säljare och köpare är överens om detta.
3.4 Payson har rätt att avvisa av Medlem godkänd Debitering, t ex om det finns anledning att anta att den skulle strida mot dessa Villkor, gällande lag, författning eller annan föreskrift. Payson skall utan oskäligt dröjsmål underrätta Medlem om att Debitering avvisats.
3.5 Om betalningen gäller en vara som skall hämtas av köparen är säljaren skyldig att upprätta köpkvitto inklusive ID-kontroll av köparen enligt denna mall för att betalningen ska vara giltig.
3.6 Payson erbjuder fakturabetalning vid vissa typer av köp. För att kunna beställa mot faktura måste Medlemmen ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas vid den kreditprövning som sker vid köpet. Övriga villkor och avgifter för fakturabetalning framgår vid köptillfället.
4. Laddning av Paysonkonto
4.1 Medlem kan ladda Paysonkontot genom att förskottsbetala till Paysons klientmedelskonto. Medlemmen kan välja mellan att sätta in pengar via flera olika betalsätt.
4.2 Inbetalt belopp finns tillgängligt för Medlemmen när Payson uppdaterat Medlemmens Paysonkonto efter avisering om genomförd förskottsbetalning.
5. Ingen ränta
Medlemmen har inte rätt till ränta på medel som förskottsbetalats till Payson eller noterats på Paysonkonto enligt ovan.
6. Uttag från Paysonkontot
Medlemmen kan begära att medel på Paysonkontot helt eller delvis utbetalas till Medlemmen genom överföring till av Medlemmen angivet bankkonto. För att kunna utnyttja denna funktion måste Medlemmen vara identifierad enligt Paysons vid var tid gällande rutin härför. Medlemmen debiteras en avgift på uttaget belopp enligt punkten 12 nedan. Avgiften dras från begärt belopp innan utbetalning sker till Medlemmen.
7. Redovisning av Debiteringar
7.1 Varje Debitering redovisas på Medlemmens Paysonkonto. Medlemmen kan granska saldot/historiken på sitt Paysonkonto genom att logga in på www.payson.se.
7.2 Om Medlemmen anser att Debitering redovisats felaktigt skall Medlemmen meddela Payson utan oskäligt dröjsmål, dock senast sju (7) dagar efter det att transaktionen har redovisats på Paysonkontot. Skulle Medlemmen, i egenskap av köpare, vilja anmärka på redovisad Debitering av skäl som är hänförligt till något förhållande på säljarens sida, såsom att högre belopp debiterats än vad säljare och köpare avtalat om, skall Medlemmen (köparen) dock i första hand vända sig till säljaren. Medlemmen skall även meddela Payson om redovisning uteblir trots att Debitering genomförts.
8. Säkerhet
8.1 Utformning och förvaring av lösenord etc.
Medlemmen är skyldig att följa Paysons vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter. Medlemmen förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än Medlemmen.
Medlemmen skall snarast anmäla till Payson via kontaktformulär om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.
8.2 Obehörigt utnyttjande
Om Medlemmen underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt punkten 8.1 ovan är Medlemmen alltid ansvarig för skada som åsamkas Payson och Debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Medlemmens Paysonkonto.
Även om lösenord eller annan säkerhetsparameter har utformats enligt Paysons vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner, är Medlemmen ansvarig för skada som åsamkas Payson och Debitering som uppkommer till följd av att Medlems Paysonkonto använts obehörigen, om Medlemmen:
a) avslöjat lösenordet för annan,
b) genom grov oaktsamhet medverkat till att lösenordet kommit till annans kännedom, eller
c) haft anledning att anta att lösenord kommit till annans kännedom, om Medlem inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos Payson och bytt lösenord eller vidtagit annan säkerhetsåtgärd enligt Paysons vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner.
9. Drift
Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Payson garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Payson skall alltid ges möjlighet att rätta brist i Tjänsten innan avtalsbrott skall anses föreligga. Payson har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider m.m. såvitt avser Tjänsten. Payson har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.
10. Fel i Tjänsten
En Medlem som vill åberopa fel i Tjänsten skall underrätta Payson härom inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller bort märka felet genom att via kontaktformulär kontakta Payson. Gör Medlemmen inte det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen skall ange hur felet yttrar sig.
11. Fel eller dröjsmål vid köp
Avtal om inköp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan två Medlemmar som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation och har inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som Medlem betalar genom Tjänsten. Om Medlemmen (säljare eller köpare) vill reklamera annan Medlems (säljare eller köpare) prestation, skall Medlemmen således vända sig direkt till den andra Medlemmen.
12. Avgifter
Startavgift: 0 SEK
Månadsavgift: 0 SEK
I övrigt råder avgifter enligt för var tid gällande avgiftsstruktur som återfinns på avgiftssidan
Avgifter debiteras löpande Medlemmens Paysonkonto.
13. Ansvar och kvittning
Medlemmen åtar sig att hålla Payson skadeslös för belopp Payson kan nödgas betala till tredje man på grund av utnyttjande av Medlemmens Paysonkonto, t ex genom ogiltig eller obehörig laddning av Paysonkontot. Payson har rätt att kvitta sådan fordran mot Medlemmens fordran på Payson. Sådan kvittning begränsar dock inte Paysons rätt att begära skadestånd eller annan påföljd enligt lag.
14. Avtalstid, uppsägning och spärrande av kontot
14.1 Medlemmen ingår avtal med Payson enligt dessa Villkor (“Avtalet”) genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 2. Medlemmen har rätt avsluta Paysonkontot med omedelbar verkan genom att via kontaktformulär kontakta Payson. När uppsägning kommit Payson tillhanda skall Payson utan oskäligt dröjsmål avsluta Paysonkontot.
14.2 Payson har rätt att spärra Paysonkontot med omedelbar verkan, om
a) det kommer till Paysons kännedom eller Payson annars har skälig anledning att anta att Medlemmen använder eller kommer att använda Paysonkontot i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift,
b) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Medlemmens Paysonkonto kommer att missbrukas, och/eller
c) det annars finns skälig anledning att anta att Medlemmens Paysonkonto har missbrukats eller kommer att missbrukas.
14.3 Payson har, oavsett anledning, rätt att efter eget gottfinnande säga upp Avtalet omgående efter det att uppsägning sänts per e-mail till Medlemmen. Paysonkontot skall spärras vid Avtalets upphörande, om det inte redan spärrats, med stöd av en eller fler av punkterna 14.2 a)-c) ovan.
14.4 Sedan Avtalet upphört skall det alltjämt gälla i tillämpliga delar till dess parternas samtliga mellanhavanden med anledning av Avtalet är slutligt reglerade.
14.5 Vid Avtalets upphörande skall Payson utan oskäligt dröjsmål till Medlemmen redovisa eventuella medel som hållits avskilda för Medlemmens räkning med avdrag för eventuella avgifter.
15. Behandling av personuppgifter
15.1 Payson behandlar Medlemmens uppgifter i enlighet med PUL.
15.2 Medlemmen skall till Payson lämna de personuppgifter, adressuppgifter och andra uppgifter som Payson må efterfråga. Medlemmen samtycker till att Payson eller av Payson godkänd samarbetspartner behandlar Medlemmens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för administrationen och fullgörandet av Avtalet eller fullgörandet av skyldighet att lämna sådana uppgifter till behörig myndighet. Medlemmen samtycker vidare till att personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte, t ex i syfte att kunna lämna information om vilka tjänster som erbjuds av Payson eller någon av Payson godkänd samarbetspartner. Samtycket omfattar överföring av personuppgifter till tredje land.
15.3 För det fall att Medlemmen registrerat sig i Tjänsten anonymt eller under falsk identitet, och Payson av säkerhetsskäl eller annat skäl har behov av att fastställa Medlemmens verkliga identitet, skall Medlemmen medverka till detta genom att till Payson lämna de uppgifter om sig själv, eller om annan Medlem, som Payson efterfrågar. Medlemmen godkänner även att Payson på detta sätt kan komma att motta uppgifter om Medlemmen från annan Medlem.
15.4 Medlemmen kan när som helst återkalla ett samtycke att behandla personuppgifter genom att via kontaktformulär kontakta Payson. Medlemmen är dock medveten om att sådant återkallande automatiskt medför uppsägning av Paysonkontot från Medlemmens sida enligt punkt 14.1 ovan.
15.5 Medlemmen har rätt att en gång per kalenderår, efter ansökan härom, hos Payson kostnadsfritt få information om behandlade personuppgifter som berör Medlemmen. Payson skall på Medlemmens begäran via kontaktformulär rätta personuppgifter om Medlemmen som befinns vara felaktiga.
16. Ansvar
16.1 Payson ersätter Medlemmen endast för dennes styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Paysons sida. Medlemmen har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla förhållanden vara begränsat till 1500 kr per år.
16.2 Payson har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Payson kan visa att skada som åsamkats Medlemmen beror på omständighet utanför Paysons kontroll som Payson inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Payson inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken Payson samarbetar förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av sådan omständighet som härvid avses. Ovanstående begränsning gäller inte för det fall Payson genom vårdslöshet orsakat skadan.
16.3 Payson svarar inte för skada som orsakats av fel i det allmänna telefonnätet eller teknisk utrustning som inte tillhör Payson. Inte heller ansvarar Payson för skada som orsakats av att Debitering av Medlems Paysonkonto avvisats eller av att Medlems Paysonkonto spärrats felaktigt om Payson vid tiden för spärrningen hade skälig anledning att anta att åtgärden var befogad.
16.4 Medlemmen skall hålla Payson skadeslös vid eventuella krav från tredje man gentemot Payson till följd av Medlems användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.
17. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Payson eller tredje man med vilken Payson samarbetar, och får inte nyttjas av Medlemmen utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.
18. Meddelanden
Skriftliga meddelanden från Payson till Medlemmen sänds per e-mail. Meddelande som på så sätt har sänts till Medlemmen skall anses ha kommit Medlemmen tillhanda senast påföljande dag.
19. Överlåtelse
Paysonkontot är personligt och Medlemmen äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan utan Paysons skriftliga godkännande. Payson äger rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part utan samtycke från Medlemmen.
20. Tillägg och ändringar
Payson har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Villkor. Medlemmen skall underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast fjorton (14) dagar före ikraftträdandet. Medlem som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att säga upp dessa Villkor på sätt som anges i punkten 14. Payson har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inkl prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.
21. Tvist och lagval
Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.
Dessa villkor gäller från 2011-09-19 och tills vidare.
Villkor vid betalning mot Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (endast företag). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet. Företag som betalar mot Faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan, via Plusgirokonto och OCR-nummer.
Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.
Vid betalning med Faktura/PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.
Villkor vid delbetalning av Faktura
På en mottagen Faktura kan det i vissa fall framgå ett ”minsta belopp att betala”, om du väljer att betala detta belopp eller ett annat belopp lägre än det totala fakturabeloppet så ingås ett kontokreditavtal. Payson erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning teckna ett kontokreditavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.
Om du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden – den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill du i detta fall ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan du kontakta Svea Ekonomi AB på telefon 08–51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea Ekonomi AB, om du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.
Vid frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.
Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.
Fullständiga Delbetalningsvillkor.
Villkor vid Delbetalning
Payson erbjuder dig att vid köptillfället, efter godkänd kreditprövning teckna ett delbetalningsavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.
*Delbetala räntefritt:
3 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 95 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
6 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 195 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
12 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
Delbetala räntebärande (vid ordervärde över 5000 kr):
24 månader; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 9,95%
Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 295 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 12,70 %.
Fullständiga Delbetalningsvillkor
Villkor vid Kort & Direktbanksbetalning
Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt betala med Payson. Vi samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.
Policy för betalning via Payson
Vissa varor och tjänster tillåts inte betalning för via Paysons tjänst, detta kan bero på att de strider mot Sveriges lag, inte är förenliga med Paysons Policy eller att vissa av Paysons samarbetspartners inte accepterar verksamheten.
Varor och tjänster som listats nedan är förbjudna att utföra betalning för, samt att ta emot betalning för, via Paysons tjänst. Brott mot denna policy förenas med avstängning från Paysons tjänst enligt punkt 14.2 i Användaravtalet. Payson har rätt att avvisa godkänd debitering, om det finns anledning att anta att den skulle strida mot denna Policy.
Förbjudna varor/tjänster

Droger, narkotika, även vissa olämpliga substanser
Pornografiskt material (t.ex. film, bilder, streaming)
Webbkamerashow, prostitution
Begagnade underkläder
Läkemedel, medicin samt prestationshöjande kosttillskott och hälsopreparat
Piratkopierat material (t.ex. musik, programvaror, klädesplagg, väskor)
Betting
Onlinespel där man kan vinna pengar
Donation och medlemskap i rasistiska föreningar/ föreningar som förespråkar hat
Välgörenhets- och biståndsorganisationer som saknar 90-konto hos Plusgirot eller motsvarande Bankgiro
Licensbelagda vapen
Finansiella tjänster inklusive finansiell rådgivning
Tillåtet med restriktioner

Alkohol
Tobak (t.ex. snusvaror, cigaretter, cigarrer)
Sexhjälpmedel
Vitaminer, kosttillskott och hälsopreparat
”Lägsta unika bud” auktioner
Öresauktioner
Dejtingtjänster
Jakttillbehör och knivar
Personskyddsutrustning
Andelsspel hos bolag godkänt av lotteriinspektionen
Pyramidverksamhet/försäljning och ”multi level marketing”
Bolag med hemvist utanför Sverige
Anonymiseringstjänster (inkluderat VPN-tjänster)
OBS! Enskild bedömning sker alltid.
Paysons integritetspolicy
1. Personuppgiftsansvar
1.1 Payson, organisationsnummer 556646-2858, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Paysons behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204).
1.2 Behandlingen av personuppgifter vid betalning med Payson (Bolaget) sker efter det att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen.
1.3 Behandlingen har stöd i 10 och 15 §§ personuppgiftslagen. Payson behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen (2010:751) om betal-tjänster (betaltjänstlagen).
2. Personuppgiftsbehandling
2.1 Bolaget samlar in grundläggande personuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress) och i förekommande fall utökade personuppgifter (personnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer, IP-nummer) från Medlem i samband med att denne använder Bolagets tjänster.
2.2 Uppgifterna används av Payson för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Payson, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.
2.3 Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med Medlem. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.
2.4 Paysons Medlemmar samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och SMS samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och SMS regleras i marknadsföringslagen.
2.5 Personuppgifter kan lämnas ut till Paysons samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
3. Bevarande av personuppgifter
3.1 Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess Medlemmen själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.
3.2 Payson bevarar Medlems personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.
4. Gallring av personuppgifter
4.1 Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras enligt bokföringslagens regler (sju år), undantaget är personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.
4.2 Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.
Ett aktivt användarkonto som är i bruk kommer inte gallras/avpersonifieras. Ett användarkonto med innestående medel/saldo kommer inte att gallras/avpersonifieras utan Medlems samtycke. Undantaget användarkonton som spärrats enligt 14.2a i Bolagets Allmänna Villkor. Samtycke efterfrågas via e-post med regelbundet intervall efter sju år av inaktivitet på Payson tjänst, med inaktivitet avses en Medlem som inte utfört transaktioner, loggat in på sitt användarkonto eller kommunicerat med bolaget. Vid uteblivet svar gällande samtycke kan användarkontot ändå gallras efter ytterligare ett (1) år och efter minst fyra skickade påminnelser. Eventuella innestående medel tillgodoräknas då Bolaget.
5. IT-säkerhet
Payson vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

6. Spärrlista
En privatperson har möjlighet att spärra sitt personnummer från att användas i Paysons tjänster. Efter att ha säkerställt att personen är behörig att spärra personnumret kan ett sådant önskemål tillgodoses genom att läggas till en s.k. spärrlista. Behörig person måste skriftligen återkalla spärren för att personnumret åter ska kunna användas i Bolagets tjänster.

7. Personuppgiftsombud
Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha två registrerade Personuppgiftsombud. Det åligger Personuppgiftsansvarig (Bolaget) att utse dessa personer.
8. Registerutdrag
Alla Paysons Medlemmar har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Paysons personuppgiftsombud som nås på:
Payson Att: PuL ombud, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna
Förhandsinformation Allmänna villkor
I enlighet med 4 kap. 10 § Betaltjänstlagen ska betaltjänstleverantören (Payson) i rimlig tid innan ett ramavtal sluts ge betaltjänstanvändaren viss information. För att förenkla detta har vi därför valt att lyfta fram och förtydliga just denna information från Paysons Allmänna Villkor i nedanstående 27-punkter.
1. Betaltjänstleverantören är Payson AB [556646-2858] Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna.
2. Payson AB är ett betalningsinstitut som har erhållit Finansinspektionens tillstånd att tillhandahålla betaltjänster [institut nr.045007].
3. Det huvudsakliga innehållet i den betaltjänst som tillhandahålls är förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för att förenkla handeln mellan två privatpersoner eller till juridiska personer.
4. För att en betalningsorder ska kunna utföras korrekt behöver användaren följa instruktionerna som ges vid betalningstillfället på Paysons hemsida.
5. Godkännande att genomföra en betalningstransaktion ges vid betalningstillfället av användaren som klickar på motsvarande knapp/länk. Användare som i egenskap av köpare önskar återföring av genomförd debitering från säljaren skall framställa sådan begäran till säljaren. Säljaren genomför återbetalning/kreditering till köparens PaysonKonto alternativt till använt betalmedel när säljare och köpare är överens om detta.
6. Betalningsordern ska anses mottagen när användaren godkänt betalningen (punkt 5) och mottagit en bekräftelse på betalningsordern.
7. Betaltjänstens öppettider för mottagande av en betalorder är via hemsidan på internet dygnet runt, årets alla dagar. Payson garanterar emellertid inte att betaltjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Payson har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga betaltjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.
8. Betalningstransaktioner utförs via betaltjänsten i realtid och betalningsmottagare samt användaren får direkt besked vid utförd betalning. Överföring (uttag) till annat betalinstitut/bank tar som längst en bankdag för betaltjänsten att behandla. Tiden att utföra en sådan överföring kan dock variera beroende på mottagande bank och land.
9. Eventuella begränsningar i användningen av PaysonKontot kan i förekommande fall avtalas individuellt efter kontakt med betaltjänstleverantören.
10. Avgiften för tjänsten framgår i aktuell prislista.
11. Ränta på innestående medel lämnas ej och betaltjänstleverantören utför ej växling av valuta. Vid utländsk kortbetalning i SEK/EUR tillämpas växelkursen hos användarens kortutgivande bank i enlighet med avtal mellan användaren och dess kortutgivande bank.
12. Information kring ändrade räntesatser och/eller växelkurser är ej tillämpbart (punkt 11).
13. Skriftliga meddelanden från betaltjänsten till användaren sänds per e-post och ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan alternativt visas inne på användarens PaysonKonto.
14. De Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten finns tillgängliga på hemsidan i digitalt format. Användaren kan skriva ut villkoren för att erhålla en fysisk kopia.
15. Språket som används i ramavtalet är svenska och kommunikationen mellan betaltjänstleverantören och användaren ska ske företrädelsevis på svenska.
16. Användaren har rätt att när som helst ta del av de Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten, vilka alltid finns tillgängliga för användaren på Paysons hemsida.
17. Användaren är skyldig att följa Paysons vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter. Användaren förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än användaren. Användaren skall snarast anmäla till Payson via kontaktformuläret eller via telefon om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.
18. Payson har rätt att spärra PaysonKontot som betalningsinstrument med omedelbar verkan, om det kommer till dess kännedom eller finns skälig anledning att anta att användaren använder eller kommer att använda PaysonKontot i strid med Allmänna Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.
19. Om användaren underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt ovan (punkt 17) är användaren alltid ansvarig för skada som åsamkas Payson och debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder användarens PaysonKonto. Vid obehörig debitering av kort/konto måste detta direkt meddelas till bank för att spärra kort/konto och reklamera det aktuella köpet. Om det sker en obehörig transaktion/händelse på PaysonKontot måste användaren direkt meddela detta till Paysons kundtjänst.
20. Om användaren anser att debitering redovisats felaktigt skall denne meddela Payson utan oskäligt dröjsmål, dock senast sju (7) dagar efter det att transaktionen har redovisats på PaysonKontot. Skulle användaren, i egenskap av köpare, vilja anmärka på redovisad debitering av skäl som är hänförligt till något förhållande på säljarens sida skall användaren (köparen) dock i första hand vända sig till säljaren. Användaren skall även meddela Payson om redovisning uteblir trots att debitering genomförts.
21. Payson ansvarar gentemot användaren för att en godkänd betalningsorder som användaren har initierat utförs korrekt. Om betalningsordern utförts korrekt ansvarar betalningsmottagaren gentemot användaren för att transaktionen/köpet genomförs korrekt. Payson ska utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet i en betalningsorder som misslyckats till användaren eller återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som det skulle ha haft om den misslyckade transaktionen inte hade ägt rum. Om en användare har initierat en betalningsorder som misslyckats ska Payson på begäran av användaren så snart som möjligt försöka spåra betalningstransaktionen och underrätta användaren om resultatet. Payson ansvarar gentemot betalningsmottagaren för att betalningstransaktions belopp exkl. avgift ställs till dennes förfogande på PaysonKontot. Payson ansvarar gentemot sina användare för avgifter och räntor som användare ska betala till följd av att en betalningstransaktion misslyckats beroende på brister i Paysons system. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla förhållanden vara begränsat till maximalt 1500 kr per år.
22. Avtal om inköp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan två användare som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation och har inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som användare betalar genom betaltjänsten.
23. Payson har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Allmänna Villkor. Användaren skall underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast fjorton (14) dagar före ikraftträdandet. Användare som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att säga upp dessa Allmänna Villkor på sätt som anges i punkt 25. Payson har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.
24. Avtalet löper tillsvidare.
25. Användaren har rätt avsluta PaysonKontot med omedelbar verkan om ej annat avtalats separat, genom att via kontaktformulär kontakta Payson. När uppsägning kommit Payson tillhanda ska PaysonKontot avslutas utan oskäligt dröjsmål. Eventuell skuld till Payson skall vara reglerad innan uppsägning. Det tillkommer ingen uppsägningsavgift.
26. Om användare vill förmedla synpunkter eller klagomål på Paysons tjänster hänvisas detta i första hand till e-postadressen synpunkter@payson.se.